บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ


บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์คุณลักษณะของดินด้านกายภาพรวมทั้งทางเคมี”
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ผู้สร้างรวมทั้งจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ยี่ห้อสินค้า หัวโค-คันไถ จัดงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในประเด็นเรื่อง “การวิเคราะห์คุณลักษณะของดินด้านกายภาพและก็ทางเคมี” โดยได้รับเกียรติยศจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกัญญา แย้มประชากร คุณครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการสร้างพืช วิชาเอกปฐพีวิทยา แผนกเทคโนโลยีการกสิกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอาจารย์ผู้บรรยายในศูนย์การเรียนดินรวมทั้งปุ๋ย เพื่อนยากเกษตร โรงงานเมืองหลวง อำเภอเมืองหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *